ข่าวสาร Update

 สนใจรายละเอียด คลิก

 vietnan 61

สนใจรายละเอียด คลิก

2561.6

alona 61 

 

 New 60

 

           กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ประจำปี 2558 ในระดับ "ดีเลิศ"

verygood